Voorzieningenstrategie Amstel III – Waar staan we nu?

Voorzieningenstrategie

‘Amstel III verandert van een bedrijventerrein in een woongebied met ongeveer vijftienduizend woningen. De nieuwe ontwikkelingen moeten passen bij Zuidoost en er moet plek zijn voor de oorspronkelijke bewoners van Zuidoost. Ook moet er een goede mix van voorzieningen komen voor de huidige en toekomstige bewoners van Amstel III.’

Saskia Rill is Strategisch Kwartiermaker bij Zuidoost City. ‘Voorzieningen zijn dingen als winkels, horeca, kinderdagverblijven, supermarkten en theaters bijvoorbeeld, eigenlijk alle dingen die een gebied echt aantrekkelijk maken. De belangen hierin zijn overeenkomstig want iedereen wil een aantrekkelijk en levendig gebied in Zuidoost. Echter zijn er ook tegengestelde belangen en dat gaat over het soort voorzieningen in relatie tot de prijsbepaling en de huur.’

In 2022 hebben we een traject gelopen om de belangen van de ontwikkelaars, de gemeente en de ondernemers bij elkaar te brengen om samen tot een goede visie en een strategie voor het gebied te komen. Immers, iedereen heeft baat bij een levendig, goed functionerend stuk stad. En vanuit Zuidoost City, de Gemeente en het stadsdeel is er de wens om het ook goed te laten passen bij Zuidoost, met het DNA van Zuidoost dus.

Voorzieningenstrategie
Om een goede mix van voorzieningen voor elkaar te krijgen is samenwerking tussen de betrokken partijen nodig. In het Ontwikkelperspectief Amstel III (2021) is voorgesteld om op basis van deze samenwerking te komen tot een heldere gebiedsgerichte visie voor de voorzieningen. Dit heeft geresulteerd in een voorzieningenstrategie voor Amstel III.

Saskia Rill: ‘Voor deze gebiedsgerichte visie zijn onder andere de volgende spelregels opgesteld: In de plinten zit een onderscheidend ‘Zuidoost DNA’. Voor een gevarieerd straatbeeld is een mix van klein- en grootschaligheid nodig. Startleegstand moet worden voorkomen. Bestaande kennis en netwerken moeten worden benut en er moet flexibiliteit zijn voor de lange termijn in relatie tot de fysieke, planologische, erfpacht rechterlijke (on)mogelijkheden.’

Niels Heijdenrijk is als planoloog vanuit Gemeente Amsterdam betrokken bij de voorzieningenstrategie. ‘Bij nieuwe projecten geven we de strategie mee zodat de initiatiefnemers weten wat er van hen verwacht wordt met betrekking tot de voorzieningen en de plinten,’ zegt hij. ‘Daarnaast hebben we met elkaar een systematiek bedacht waardoor een duidelijker beeld is ontstaan van diverse straten en plekken in Amstel III. Deze systematiek willen wij nu ook toepassen op andere gebieden in Zuidoost. Ook denken we na over hoe wij de voorzieningenstrategie als bouwsteen kunnen gebruiken voor ons volgende ontwikkelingsperspectief.’

 Werksessies
De voorzieningenstrategie is tot stand gekomen door middel van een aantal werksessies met alle betrokken partijen. Saskia Rill: ‘Deze sessies gingen over het aantal voorzieningen en de verdeling van de voorzieningen over het gebied. We hebben besproken welke voorzieningen waar het beste passen en hoe je dat het beste voor elkaar kunt krijgen. Daarbij was het van belang om te bespreken hoe je (betaalbare) ruimte creëert voor lokale ondernemers en hoe ontwikkelaars, gemeente en ondernemers daaraan bij kunnen dragen.’

‘De partijen zijn gezamenlijk, door de totstandkoming van deze strategie, tot input gekomen voor een nieuw ontwikkelingsperspectief voor Amstel III,’ aldus Saskia Rill. ‘Dat ontwikkelperspectief is een document waarin staat waar men met elkaar naar toe wil de komende jaren en dat wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. Met de input die nu is opgehaald worden voorlopig voldoende voorzieningen gerealiseerd voor de huidige bewoners. Verder wordt in 2024 vooral de nadruk gelegd op de totstandkoming van het Hondsrugpark. Het park vormt de belangrijkste ontmoetingsplek van het gebied en is heel belangrijk voor de kwaliteit van wonen en leven in Amstel III.

Daarnaast blijft het onderwerp betaalbare bedrijfsruimte voor ondernemers superbelangrijk en dat staat bij alle betrokkenen heel hoog op de agenda. Wat dat betreft zijn we nog lang niet klaar.’