Platform Veilig Ondernemen wil samenwerking versterken

Hester Diemer PVO

In het Platform Veilig Ondernemen werken politie, justitie, ondernemers, brancheorganisaties en gemeenten samen aan het oplossen van veiligheidsproblemen. Ze doen dit door de criminaliteit in kaart te brengen. Samen werken ze aan een veilig ondernemersklimaat door met elkaar doeltreffende en waar mogelijk preventieve veiligheidsmaatregelen te ontwikkelen.

Hester Diemer is coördinator van het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. ‘We geven advies om de veiligheid te vergroten,’ legt ze uit. ‘We ondersteunen door trainingen te geven en we kijken binnen ons netwerk wie er kan helpen om problemen met betrekking tot de veiligheid op te lossen.’

‘Een veilige werkomgeving draagt niet alleen bij aan gezonde ondernemingen,’ gaat ze verder. ‘Ook draagt het bij aan een gezond vestigingsklimaat waarin bedrijven, ondernemers en hun personeel kunnen floreren. Wij willen de publiek private samenwerking versterken en gezamenlijk lokale projecten voor ondernemingen opzetten ten behoeve van de veiligheid.’

Subsidie
Met elkaar kijken de partijen wat er nodig is om de veiligheid te vergroten voor de ondernemer, het personeel en de klanten. Dit kunnen preventieve maatregelen zijn, repressieve, maar ook een mix van verschillende maatregelen. Hester Diemer: ‘We vergroten de bewustwording van veiligheidsrisico’s. Ook stimuleren we lokale initiatieven op gebied van criminaliteitspreventie. Bovendien zorgen we voor lokale en regionale verspreiding van landelijk ontwikkelde concepten.’

We richten ons op winkelcriminaliteit zoals overvallen, winkeldiefstal en bedrijfsinbraken. We richten ons ook op ondermijnende criminaliteit. Denk hierbij aan fraude, afpersing en digitale criminaliteit. 

Momenteel ligt de focus vooral op de preventie van winkeldiefstallen en overvallen. Wij denken mee en adviseren maar zetten vooral ons netwerk in. Via het Platform Veilig Ondernemen kunnen partijen ook subsidie aanvragen voor veiligheidsmaatregelen en projecten.’

Kennis koppelen
In Amsterdam Zuidoost zijn veel georganiseerde ondernemersverbanden. ‘Daar is deels zicht op,’ zegt Hester Diemer. ‘Wij zouden graag iedereen bij elkaar brengen om met elkaar in gesprek te gaan en om samen te werken. Zo kunnen we alle kennis koppelen. We kunnen de behoefte ophalen en daarop inspelen. Neem vooral contact met ons op als je kennis wilt delen of als je advies, input of ondersteuning wilt omtrent veiligheid. Vanuit de overheid hebben we structurele middelen gekregen om de publiek private samenwerking in Amsterdam Zuidoost te stimuleren.’

‘Het is belangrijk dat lokale ondernemers weten wat er gaande is in hun gebied en dat zij inzage hebben in de netwerken die er zijn. Wij willen de ondernemers stimuleren om samen te werken om de veiligheid binnen een gebied te bevorderen. Daar staan we voor en dat dragen we graag uit.’ 

Voor meer informatie: https://pvoaa.nl/
of mail naar: platformveiligondernemen.aa@amsterdam.nl